Регламент участі у курсах польської мови для студентів 6 -24 років з України

1. Учасник зобов’язується постійно та старанно брати участь у заняттях протягом усього курсу.

2. Учасники записуються на курс безпосередньо у Виконавців (університетів, мовних шкіл, викладачів), які проводять у нас курси. Інформація та місця, де проводяться курси для студентів, доступні на http://www.ib-polska.pl/unicef/. Інформація буде регулярно оновлюватися. На цій сторінці учасники також знайдуть інформацію про те, які місця пристосовані для людей з обмеженими фізичними можливостями.

3. Перед початком курсу буде проведено тестування на рівень знання польської мови. Учасники будуть розподілені у відповідні групи.

4. Учасник може один раз змінити групу, якщо в групі з подібним рівнем є вільне місце.

5. Допускається пропуск 5 занять протягом курсу. Неявки понад цю межу потребують обґрунтування (лікарняний лист, штамп у паспорті тощо).

6.  У разі відсутності на заняттях більше 2 тижнів поспіль і відсутності контакту з учасником / батьками, він може бути відсторонений від курсу.
7. Звільнене місце на курсі може бути зайнято наступним учасником із резервного списку.

8. У разі звільнення з курсу необхідно письмово повідомити особу, яка проводить курс, із зазначенням дати звільнення.

9. Особа, яка проводить заняття, у разі виникнення випадкових ситуацій може перенести дату занять, негайно повідомивши про це учасників та надавши нову дату занять або надати іншу особу.

10. Скасовані заняття будуть проведені в іншу погоджену з учасниками дату.

11. Провайдер проводить випускний іспит для учасників, складання якого є умовою отримання сертифікату про проходження мовного курсу.

 

Rules of participation in a Polish language course for students aged 6 -24 from Ukraine

1. The participant undertakes to participate in classes consistently and conscientiously by the entire duration of the course.

2. Participants sign up for the course directly with the Providers (universities, language schools, teachers) who conduct courses with us. Information and where they are held courses for students are available at http://www.ib-polska.pl/unicef/. The information will constantly updated. On this page, participants will also find information about which places are adapted for people with physical disabilities.

3. Before the start of the course, a knowledge test will be carried out Polish language. Participants will be assigned to the appropriate groups.

4. The participant can change the group once if there is a free place in a similar group level.

5. Absence from 5 classes during the course is allowed. Absences beyond this limit requires justification (sick note, passport stamp, etc.).

6. In the event of absence from classes for more than 2 weeks in a row and lack of contact with participant/parent, he/she may be removed from the course.

7. The vacant place on the course may be filled by another participant from the reserve list.

8. In case of resignation from the course, the person conducting the course should be notified in writing and provide the date of resignation.

9. The person conducting the classes may, in the event of fortuitous situations, postpone the date of the classes, immediately informing the participants about it and giving a new date of classes or provide a person for a replacement.
10. Canceled classes will be carried out on another date agreed with the participants.

11. The executor conducts an exam for the participants at the end of the course, the passing of which is condition for receiving a certificate of completed language course.